Informacione tehnologije u zdravstvenoj zaštiti

Informacione tehnologije u zdravstvenoj zaštiti

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Osnovne akademske studije sestrinstva
Vrsta i nivo studija: Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Informacione tehnologije u zdravstvenoj zaštiti
Nastavnik - rukovodilac: Doc. dr Zoran Bukumirić
Nastavnici: Prof. dr Goran Trajković, Prof. dr Dejana Stanisavljević, Prof. dr Nataša Milić, Prof. dr Ivan Soldatović
Saradnici: dr Anđa Ćirković, dr Jelena Milin-Lazović, dr Vedrana Pavlović, dr Ognjen Milićević
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 3
Uslov: nema

Cilj predmeta
Osnovni ciljevi predmeta Informacione tehnologije u zdravstvenoj zaštiti su da omogući studentima, budućim diplomiranim medicinskim sestrama, sticanje bazičnih znanja i veština informatike u zdravstvenoj zaštiti neophodnih za: (a) adekvatno korišćenje podataka, znanja i informacija u sistemu zdravstvene zaštite, (b) razumevanje i usklađivanje zahteva zdravstvenih informacionih sistema i (v) primenu informacionih tehnologija radi unapređenja zdravlja stanovništva.

Ishod predmeta
Ovladavanje znanjima i informatičkim veštinama neophodnim za sprovođenje sestrinskih zadataka i obezbeđenje standarda sestrinske prakse. Ovo uključuje korišćenje informacionih tehnologija u procesu sprovođenja zdravstvene nege, uspostavljanju efektivnih administrativnih sistema, upravljanju informacijama i unapređenju komunikacije radi unapređenja zdravlja populacije, zajednice, porodice i pojedinaca, kao i kontinuiranoj podršci učenju.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava (9 časova): Uvod u zdravstvenu informatiku; Informacije i njihov značaj u zdravstvu; Uloga informacionih tehnologija u diseminaciji medicinskog znanja; Interaktivna zdravstvena zaštita; Zdravstveni informacioni sistem; Dizajn, implementacija, evaluacija i održavanje zdravstvenih informacionih sistema; Elektronska zdravstvena dokumentacija; Podrška odlučivanju i praksa zasnovana na dokazima; Telemedicina i mobilne tehnologije i Praktična nastava (vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad) (21 čas): Informatika u sestrinstvu; Procena kvaliteta zdravstvenih informacija; Strategije pretraživanja zdravstvenih informacija na Internetu i onlajn bazama podataka; Izvori pretraživanja zdravstvenih informacija na Internetu i onlajn bazama podataka; Identifikacija informacionog procesa, struktura podataka, klasifikacije i nomenklature, standardizacija, tajnost i bezbednost; Studija slučaja – Dizajn baza podataka i upita; Studija slučaja – elektronska zdravstvena dokumentacija, primeri, korišćenje, evaluacija; Odlučivanje podržano korišćenjem zdravstvenih informacionih sistema; Kompjuterski podržano učenje

Metode izvođenja nastave
Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, seminara, studija slučaja i vežbi (koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa (članaka, knjiga, baza podataka)), konsultacija i ispita.

Ocena znanja: Maksimalni broj poena 100; aktivnost u toku predavanja 10; praktična nastava 10; kolokvijum-i 20; pismeni ispit 40; prezentacija projekta 20.

Literatura

  1. Erić Marinković J, Kocev N. Medicinska informatika. Dostupno na http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/literatura/Medicinskainformatika.pdf
  2. Erić Marinković J, Simić S, Božović Z, Dačić M i Kocev N. Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu. Dostupno na http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/literatura/malirecnikinformatike.pdf