Bolničke infekcije: priprema izveštaja

Bolničke infekcije: priprema izveštaja

Informacije o predmetu

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA PRIKUPLjENIH U NADZORU NAD BOLNIČKIM INFEKCIJAMA I PRIPREMA IZVEŠTAJA

20. februar 2015., od 9-1600h, MEDICINSKI FAKULTET BEOGRAD, INSTITUT ZA MEDICINSKU STATISTIKU I INFORMATIKU, DR SUBOTIĆA 15, BEOGRAD

RUKOVODIOCI KURSA: doc. dr Nataša Milić i prof. dr Ljiljana Marković Denić, Medicinski fakultet Beograd Univerziteta u Beogradu

O KURSU: Da bi se mogla sagledati epidemiološka situacija u pogledu bolničkih infekcija u nekoj zdravstvenoj ustanovi i odrediti prioriteti za preduzimanje mera prevencije, moraju se statistički obraditi i tumačiti podaci prikupljeni u epidemiološkom nadzoru. Potrebno je poznavati osnovne deskriptivne karakteristike populacije koja se ispituje (uzrast, pol osnovne dijagnoze, odeljenje na kome se bolesnik leči), učestalost bolničkih infekcija, kao i učestalost pacijenata sa bar jednom bolničkom infekcijom (prevalencija ili incidencija u zavisnosti od vrste primenjenog nadzora), ukupnu dužinu hospitalizacije, kao i dužinu hospitalizacije pre nastanka bolničke infekcije. Poređenjem karakteristika bolesnika sa i bez bolničkih infekcija, moguće je statističkim metodama odrediti faktore rizika za nastanak bolničkih infekcija. Takođe, moguće je vršiti poređenja između različitih odeljenja unutar zdravstvene ustanove, kao i poređenja više zdravstvenih ustanova u jednom ili tokom vremena.
Tokom ovog kursa, polaznici će steći znanje i veštine za korišćenje deskriptivne statistike u oblasti bolničkih infekicja (upotreba mera centralne tendencije, mera raspodele frekfencije), kao i analitičke statistike (hi-kvadrat i t-testa). Takođe, steći će veštinu prikazivanja rezultata u vidu tabela i grafikona. Posebna pažnja biće posvećena izračunavanju stope incidencije bolničkih infekcija (u odnosu na različite imenioce i različite jedinice posmatranja) i prevalenciju, kao i procenu incidencije na osnovu prevalencije.
Nakon završetka ovog kursa, polaznici će moći da samostalno obrade i prikažu rezultate dobijene u epidemiolškom nadzoru nad bolničkim infekcijama..
CILj KURSA je da polaznici upoznaju elemente baze podataka, sagledaju postupke u deskripciji prikupljenih podataka i izračunavanju idikatora bolničkih infekcija, kao i da sagledaju način utvrđivanja faktora rizika za nastanak bolničkih infekcija.

METODE RADA: predavanja i praktične vežbe

PREDAVAČI: Doc. dr Nataša Milić, Prof. dr Ljiljana Marković-Denić, Doc. dr Dejana Stanisavljević, Prof. dr Jelena Marinković

PROFIL SLUŠALACA: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

BROJ POLAZNIKA: maksimalno 25

TROŠKOVI EDUKACIJE: 5.500,00 dinara