Biostatistika u oblasti prevencije i terapije vežbanjem

Biostatistika u oblasti prevencije i terapije vežbanjem

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Diplomske akademske studije – Master fiziologija sporta
Vrsta i nivo studija: Diplomske akademske studije, studije drugog stepena
Naziv predmeta: Biostatistika u fiziološkim naukama
Nastavnik - rukovodilac: Milić M. Nataša
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov: Znanje engleskog jezika i kompjuterska pismenost

Cilj predmeta: Osnovni cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama statističkog rezonovanja kao i sa alatima i tehnikama statistike i da nauče kako da ih zajedno sa drugim kvantitativnim metodama koriste u oblastima fiziologije. Očekivana znanja i veštine. Studenti će se upoznati sa neophodnim biostatističkim metodama, alatima, tehnikama, računskim veštinama i pravilima pisanja potrebnim za kritičku procenu s jedne, i samostalnom rešavanju kvantitativnih problema iz oblasti fiziologije, s druge strane.

Ishod predmeta: Studenti će neophodne biostatističke metode, alate, tehnike, računske veštine i pravila pisanja primeniti u kritičkoj proceni, s jedne, i u samostalnom rešavanju kvantitativnih problema iz oblasti biostatističkog modelovanja, s druge strane.

Sadržaj predmeta: Predmet uključuje statističku terminologiju i standardne tehnike za prikupljanje, grupisanje, opisivanje, analizovanje i interpretaciju podataka, s jedne, i korišćenje izabranog statističkog softvera, s druge strane. Predstavlja uvod u statističko rezonovanje zajedno sa pregledom izabranih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike i statističkih koncepata koji se uobičajeno koriste u oblasti fiziologije. Orijentisan je ka primeni statističkih analiza i interpretaciji rezultata, a ne ka samim izračunavanjima. Uključeno je i korišćenje izabranog statističkog softvera za analizu podataka. Glavne teme su: Statistički koncepti i termini, Eksploracija podataka, Statističko zaključivanje, Statističko modelovanje i Veštine - Statistika kao kvantitativni metod odlučivanja u oblasti fiziologije, Korišćenje statističkih softvera

Literatura:
• Weissgerber TL, Milic NM, Winham SJ, Garovic VD. Beyond bar and line graphs: time for a new data presentation paradigm. PLoS Biol. 2015 Apr 22;13(4):e1002128.
• Erić-Marinković J, Dotlić R, Janošević S i sar. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka. Četvrto izdanje, Medicinski fakultet, Beograd; 2012.
•  Daniel W Biostatistics: A foundation for analysis in the Health Sciences, 7th Ed, John Wiley and Spns, NY, 1999.
•  Janošević S, Dotlić R, Erić-Marinković J. Medicinska statistika, 5-to izdanje, Medicinskii fakultet, Beograd, 2013.
•  Lane DM, Sandor A Designing better graphs by including distributional information and integrating words, numbers, and images. Psychological methods. 2009;14: 239–257.
•  Micceri T The unicorn, the normal curve, and other improbable creatures. Psychological Bulletin. 1989;105: 156–166.
•  Curran-Everett D, Benos DJ Guidelines for reporting statistics in journals published by the American Physiological Society. Physiological genomics. 2004;18: 249–251.

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 20; Vežbe: 24; Drugi oblici nastave: seminari 10, diskusioni klubovi: 10

Metode izvođenja nastave:
- Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, studija slučaja, seminara i vežbi koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih statističkih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa (članaka, knjiga, baza podataka), kratke provere znanja, konsultacije i ispit.
- Časovi bez nadzora predviđeni su za individualni rad studenata na domaćim zadacima i savladavanju određenog sadržaja pre održane nastave, kao i pripremi kratke provere znanja, izradi projektnog zadatka i sam završni ispit.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100):

 Predispitne obaveze poena            Završni ispit poena
 aktivnost u toku nastave:  10  Rešavanje problema:  40
 Domaći zadaci i kvizovi:   20  Test znanja:  30