Klinička informatika

Klinička informatika

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Integrisane akademske studije medicine
Vrsta i nivo studija: Studije prvog i drugog stepena
Naziv predmeta: KLINIČKA INFORMATIKA
Nastavnik - rukovodilac: Doc. dr Nataša Milić
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 2
Uslov: nema

Cilj predmeta

Osnovni ciljevi predmeta Klinička informatika su da omogući studentima, budućim doktorima medicine razumevanje dinamike i neizvesnosti medicinskih podataka, informacija i znanja. Studenti medicine i budući lekari moraju pratiti najnovija znanja i veštine, procenjivati znanja na temelju naučnih činjenica, interpretirati nesigurne kliničke podatke i raditi uz prisutne smetnje i greške, analizirati kliničke odluke u terminima rizika i koristi, primeniti i prilagoditi kliničko znanje stanju pojedinačnih pacijenata, pronaći terapijske smernice, proceniti ih, izabrati i primeniti, prilagoditi ih lokalnim uslovima, strukturirati i zabeležiti kliničke podatke u obliku pogodnom za klinički rad, za komunikaciju sa pacijentima ili komunikaciju sa kolegama, i izabrati najbolju moguću metodu komunikacije u datom trenutku.

Ishod predmeta

Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za donošenje kliničkih odluka u uslovima nesigurnosti, prikupljanje relevantnih podataka, informacija i znanja u kliničkoj medicini, razumevanje smisla i dubljeg značenja simptoma i znaka, kritičke procene njihovog značaja i pouzdanosti u cilju ispravne integracije podataka radi donošenja daljih odluka i unapređenja zdravlja pojedinca i populacije, poboljšanja procesa pružanja zdravstvene zaštite i jačanja odnosa lekara i pacijenta. Stečena znanja i veštine se koriste u svim medicinskim disciplinama u toku i po završetku studija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava (8 časova): Medicinsko/kliničko odlučivanje; Interpretacija dijagnostičkih informacija. Izbor najboljeg tretmana i vrednovanje ishoda. Elektronska zdravstvena dokumentacija kao podrška medicinskom odlučivanju; Medicina zasnovana na dokazima; Klinička pravila i vodiči
Praktična nastava (vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad)(22časova):
Kvantifikacija neizvesnosti/nesigurnosti i razumevanje vrednosti novih medicinskih informacija; Operativne karakteristike dijagnostičkih testova; ROC kriva; Rezultati višestrukih testova; Stabla odlučivanja i model pragova;  Nalaženje i sumiranje medicinskih informacija; Elektronska zdravstvena dokumentacija kao podrška u procesima: dijagnoze, izbora terapije, praćenja efekata terapije i prognoze kada je reč o konkretnom pacijentu. Kompjuterski informacioni sistemi kao podrška medicinskom odlučivanju sa primerima softverskih alata; Medicina zasnovana na dokazima – podrška medicinskom odlučivanju o konkretnom pacijentu; Klinička pravila i vodiči – kreiranje i  primena medicinskog znanja kao podrška medicinskom odlučivanju.

Metode izvođenja nastave

Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, seminara, studija slučaja i vežbi (koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa (članaka, knjiga, baza podataka)), konsultacija i ispita.

Ocena znanja

Maksimalni broj poena 100; Predispitne obaveze - Aktivnost u toku predavanja i seminara 10,  i praktična nastava 20, seminari 40; Završni ispit - pismeni ispit 30.

Literatura

  1. Erić Marinković J, Kocev N. Medicinska informatika. Dostupno na  http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/literatura/Medicinskainformatika.pdf
  2. Erić Marinković J, Simić S, Božović Z, Dačić M i Kocev N. Mali rečnik informatike u medicini i zdravstvu. Dostupno na http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/literatura/malirecnikinformatike.pdf
  3. DeGoulet P, Fieschi M. 1997. Introduction to Clinical Informatics. New York: Springer-Verlag.
  4. Greenes RA. 2003. Clinical Decision Support; The Road Ahead. Oxford, UK: Elsevier.
  5. Applied Clinical Informatics Journal (ACI)
  6. Journal of Applied Clinical Informatics (JACI)