Zdravstvena statistika u sestrinstvu

Zdravstvena statistika u sestrinstvu

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Osnovne akademske studije sestrinstva
Vrsta i nivo studija: Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Zdravstvena statistika u sestrinstvu
Nastavnik - rukovodilac: Doc. dr Ivan Soldatović
Nastavnici: Dejana Stanisavljević, Nataša Milić, Zoran Bukumirić
Saradnici: Anđa Ćirković, Jelena Milin-Lazović, Vedrana Pavlović, Ognjen Milićević, Nina Rajović, Marko Savić
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 3
Uslov: nema

Cilj predmeta
Osnovni ciljevi predmeta Zdravstvena  statistika su da omogući studentima, budućim diplomiranim medicinskim sestrama, sticanje bazičnih znanja i veština iz zdravstvene statistike: (a) neophodnih za razumevanje mehanizama prisutnih u zdravih i bolesnih ljudi; (b) u donošenju odluka u procesu pružanja zdravstvene zaštite; i (v) potrebnih za sistemski pristup organizaciji, obradi i komunikaciji podataka u sistemu zdravstvene zaštite.

Ishod predmeta
Sticanje znanja i veština u korišćenju statističkih alata neophodnih za prikupljanje podataka, njihovu analizu, interpretaciju i donošenje zaključaka u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Stečena znanja i veštine se koriste u svim medicinskim disciplinama u toku i po završetku studija.

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava (15 časova): Uvod u statistiku; Osnovni statistički pojmovi; Sređivanje podataka; Statističko opisivanje; Verovatnoća i raspodele verovatnoća; Statističko zaključivanje; Uzorak i ocena vrednosti parametara osnovnog skupa; Statistička analiza; Metodi za ispitivanje razlike; Ispitivanje povezanosti i Praktična nastava (vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad) (30 časova): Sređivanje podataka; Statističko opisivanje; Verovatnoća i raspodele verovatnoća; Uzorak i ocena vrednosti parametara osnovnog skupa; Metodi za ispitivanje razlike; Ispitivanje povezanosti.

Metode izvođenja nastave

Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, seminara, studija slučaja i vežbi (koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa (onlajn kalkulatora)), konsultacija i ispita.

Ocena znanja: Maksimalni broj poena 100; aktivnost u toku predavanja 10; praktična nastava 10; kolokvijum-i 20; pismeni ispit 40; prezentacija projekta 20.

Literatura
Medicinska statistika - 1. Janošević S, Dotlić R, Erić Marinkovicć J. Medicinska statistika, 6-to izdanje. Medicinski fakultet, Beograd, 2013.