Biostatistika II

Biostatistika II

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Doktorske studije iz medicinskih nauka
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije, studije trećeg stepena
Naziv predmeta: Biostatistika II za istraživače
Rukovodioc predmeta:  Nataša Milić
Predavači: Nataša Milić, Dejana Stanisavljević, Zoran Bukumirić, Ivan Soldatović, Anđa Ćirković, Jelena Milin-Lazović, Marko Savić
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 5
Uslov: položen predmet Biostatika I (bazični kurs)

Cilj predmeta je da studente upozna sa neophodnim biostatističkim metodama, alatima, tehnikama, računskim veštinama i pravilima pisanja potrebnim za: a) statističko razmišljanje, posebno njegovu ulogu i ograničenja u naučnom radu i praksi; b) praksu čitanja statističkih aspekata publikovanih radova i druge literature; v) razumevanje i ispravnu primenu širokog dijapazona statističkih metoda relevantnih za javnozdravstvena istraživanja; g) generisanje, prikupljanje i pripremu neophodnih podataka i njihovu analizu; d) prepoznavanje i primena odgovarajućih analitičkih tehnika u analizi specifičnog skupa podataka; đ) interpretaciju statističkih rezultata i e) kritičku evaluaciju procesa rasuđivanja uključenog u specifičnu analizu.

Ishod predmeta:

Studenti će neophodne biostatističke metode, alate, tehnike, računske veštine i pravila pisanja primeniti u kritičkoj proceni, s jedne, i u samostalnom rešavanju kvantitativnih problema iz oblasti kliničkih i javnozdravstvenih istraživanja, s druge strane.

Sadržaj predmeta:

Statističke metode u analizi medicinskih i zdravstvenih istraživanja. Uključuju pitanja formulacije istraživačkog cilja/hipoteze, izbora mera i instrumenata merenja, metoda uzorkovanja, velikih baza istraživačkih podataka, kao i prednosti i ograničenja statističkih metoda koji se koriste u istraživanjima ovog tipa. Putem diskusija a na osnovu reprezentativnih istraživačkih radova i u računarskoj laboratoriji studenti će se upoznati sa: tipičnim jednostavnim i složenim merama i ispitivanjem njihove pouzdanost i valjanosti, teorijom uzorkovanja, statističkim metodama primenljivim u analizi podataka iz velikih baza podataka rutinske ili istraživačke zdravstvene statistike. Takođe, u zavisnosti od usmerenja, uključuju pitanja, probleme i metode predstavljene u četiri tematske celine definisane u časopisu CIRCULATION: Statistical Primer for Cardiovascular Research, Key Issues in Outcomes Research, i Risk Prediction in Cardiovascular Medicine. Putem diskusija a na osnovu reprezentativnih istraživačkih radova i u računarskoj laboratoriji studenti će se upoznati sa izabranim prethodno navedenim problemima i metodama u kliničkim istraživanjima, kao i veštinama korišćenja izabranih statističkih paketa programa.

Literatura:

  1. Cohen J Cohen P West SG Aiken LS. Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, Third Ed. LEA, London, 2003.
  2. Munro BH. Statistical methods for health care research. Lippincott, 2001.
  3. Chernik MR Friis RH. Introductory Biostatistics for the Health Sciences. Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, 2003..
  4. Altman, D.G. Practical Statistics for Medical Research: Chapman and Hall, 1991.
  5. Pagano M, Gauvreau K. Principles of Biostatistics Duxbury. 2nd edition. ISBN 0534229026.
  6. Steyerberg EW. Clinical Prediction Models, Springer. 2009. ISBN: 978-0-387-77243-1
  7. Rosner, B. Fundamentals of Biostatistics. Pacific Grove, California: Duxbury 6th edition, 2006.
  8. Stangl DK, Berry DA. Meta-Analysis in Medicine and Health Policy, Marcel Dekker Incorporated, 2000.
  9. Lang TA, Secic M. How to Report Statistics in Medicine, 2nd ed., ACP, 2006.

A. Circulation - STATISTICAL PRIMER FOR CARDIOVASCULAR RESEARCH
B. Circulation – KEY ISSUES IN OUTCOMES RESEARCH
C. Circulation – RISK PREDICTION IN CARDIOVASCULAR MEDICINE

Broj časova aktivne nastave:
- Predavanja: 16;
- vežbe: 24;
- Drugi oblici nastave: seminari 10; diskusioni klubovi 10;
- Studijski istraživački rad: 20.

Metode izvođenja nastave:
- Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, studija slučaja, seminara i vežbi koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih statističkih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa (članaka, knjiga, baza podataka), konsultacije i ispit.
- Časovi bez nadzora predviđeni su za individualni rad studenata na domaćim zadacima i savladavanju određenog sadržaja pre održane nastave, kao i pripremi za kratke provere znanja, izradi projektnog zadatka i sam završni ispit.

Ocena znanja: Maksimalni broj poena 100; aktivno učešće u nastavi 10; studijski istraživački rad kroz 4 domaća zadatka 20; seminarski rad 20; rešavanje problema 30; test znanja 20.