Biostatistika u javnom zdravlju

Biostatistika u javnom zdravlju

Informacije o predmetu

Osnovni predmet - 7 bodova

Rukovodilac predmeta: Dejana Stanisavljević, Katedra za medicinsku statistiku i informatiku, Škola javnog zdravlja, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predavači - nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Prof. dr Dejana Stanisavljević; Doc. dr Nataša Milić

Opis predmeta:

Biostatistika je nauka o informacijama u oblasti javnog zdravlja. Alat je kojim generišemo potrebno znanje iz velikog skupa informacija koje nas okružuju. Način je mišljenja i rezonovanja. Metod je kojim definišemo odgovore na brojna pitanja o zdravlju korišćenjem kvantitativnih informacija. Okvir je za donošenje odluka u oblasti javnog zdravlja.

Ovaj kurs uključuje statitičku terminologiju i standardne tehnike za prikupljanje, grupisanje, opisivanje, analizovanje i interpretaciju podataka, s jedne, i korišćenje izabranog statističkog softvera, s druge strane. Predstavlja uvod u statističko rezonovanje zajedno sa pregledom izabranih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike i statističkih koncepata koji se uobičajeno koriste u javnozdravstvenim naukama. Orijentisan je ka primeni statističkih analiza i interpretaciji rezultata a ne ka samim izračunavanjima. Uključeno je i korišćenje izabranog statističkog softvera za analizu podataka.

Ciljevi predmeta:

Cilj ovog kursa je da studente upozna sa neophodnim biostatističkim metodama, alatima, tehnikama, računskim veštinama i pravilima pisanja potrebnim za:

• statističko razmišljanje, posebno njegovu ulogu i ograničenja u naučnom radu i praksi,

• praksu čitanja statističkih aspekata publikovanih radova i druge literature,

• vežbanje i sticanje iskustva u realizovanju jednostavnih deskripcija, ocenjivanja, testiranja hipoteza i statističkog modelovanja,

• sticanje znanja o verovatnoći i statistici potrebnih kao priprema za mnogo specijalizovanija znanja (kurseva) u ovoj oblasti i

• pisanje i izlaganje celog procesa analize sa posebnim osvrtom na interpretaciju rezultata.

Ovo je uvodni, početni, kurs u oblasti pa je iskustvo u tipovima analiza ograničeno. Bez obzira na to, tehnike i metode koje su sastavni deo ovog kursa predstavljaju osnovu za upoznavanje naprednijih i složenijih metoda.

Sadržaj predmeta:

Orijentacija kursa je ka spoju dva procesa: generisanja podataka i statističkih analiza uključujući njihovu interpretaciju. Korišćenje statističkih softvera je uključeno. Glavne teme su:

• Deo I: Statistički koncepti i termini

• Deo II: Eksploracija podataka

• Deo III: Verovatnoća i raspodele verovatnoća

• Deo IV: Statističko zaključivanje

• Deo V: Statističko modelovanje

• Deo VI - Veštine: Korišćenje statističkih softvera

Obavezna literatura:

Erić-Marinković J, Dotlić R, Janošević S i sar. (2001) Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka. Medicinski fakultet, Beograd.

Resursi na Internetu:

http://davidmlane.com/hyperstat/ (HyperStat Online Textbook © 1993-2003 David M. Lane)

http://www.bmj.com/collections/statsbk/index.shtml (Statistics at Square one, Ninth edition, TDV Swinscow, Revised by M J Campbell, University of Southampton, Copyright BMJ Publishing Group 1997.)

http://www.psychstat.smsu.edu/sbk00.htm (Introductory statistics: concepts, models, and applications, by David W. Stockburger, Revised 2/19/98)

http://www.stattsoft.com/textbook/statshome.html (Electronic Statistics Textbook - Statsoft)

Preporučena dodatna literatura:

Daniel, W (1999) Biostatistics: A foundation for analysis in the Health Sciences, 7th edition, John Wiley and Sons, NY, NY.

Glantz SA (2002) Primer of Biostatistics, Fifth Edition, New York: McGraw-Hill

Janošević S, Dotlić R, Erić-Marinković J (2003). Medicinska statistika, 3-će izdanje. Medicinski fakultet, Beograd.

Kuzma, J. W. and Bohnenblust, S.E. (2001) Basic Statistics for the Health Sciences, 4th Edition, Mayfield Publishing Company

Salsbury, D. (2001). The Lady Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century, W.H. Freeman and Co, NY, NY.

Trajanje nastave i nastavne metode:

Predmet obuhvata ukupno 210 časova tj. 7 bodova. Broj aktivne nastave je 90 časova u okviru kojih su predavanja, seminari, vežbe, demonstracije, studijski grupni i individualni rad (pod nadzorom). Preostalih 180 časova posvećeni su individualnom radu (bez nadzora).

Završetak nastave:

Student je završio nastavu ukoliko je pohađao predavanja, aktivno učestvovao u vežbama, pozitivno uradio dva kviza, kompletirao domaće zadatke u pisanoj formi i dostavio koordinatoru predmeta.

Ocena znanja:

Završna ocena se formira na osnovu aktivnog učešća u nastavi (10%), urađenih i na vreme predatih domaćih zadataka (20%), završnog pismenog dela ispita sa rešavanjem datih problema (30%), i završnog testa znanja (40%).

Četiri domaća zadatka. Ovi zadaci određeni su interpretacijom koncepata koji su deo kursa a omogućuju i vežbu u korišćenju softvera za uobičajene probleme. Projekti se šalju elektronskom poštom koordinatorima predmeta do 23:59 predviđenog dana. Radovi koji stignu kasnije neće se uzimati u obzir.

Završni ispit će se održati u prostorijama Škole sa mogućnošću korišćenja bilo koje knjige, beleški, kalkulatora ili kompjutera u unapred zakazano vreme. Van ovog termina nije moguće polagati završni ispit.