Osnove biostatistike i informatike

Osnove biostatistike i informatike

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Specijalističke strukovne studije
Vrsta i nivo studija: Studije drugog stepena
Naziv predmeta: Osnove biostatistike i informatike u sestrinstvu
Nastavnik - rukovodilac: Doc. dr Nataša Milić
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov: nema