Principi funkcionisanja i način korišćenja bioinformatičkih baza podataka i alata

Principi funkcionisanja i način korišćenja bioinformatičkih baza podataka i alata

Informacije o predmetu

Deo BIOINFORMATIKA

Specifikacija predmeta

Studijski program/studijski programi: Integrisane akademske studije medicine
Vrsta i nivo studija: Studije prvog i drugog stepena
Naziv predmeta: Principi funkcionisanja i način korišćenja bioinformatičkih baza podataka i alata
Nastavnik - rukovodilac: Doc. dr Nataša Milić
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 2
Uslov: nema