Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta

Studijski program/studijski programi: Integrisane akademske studije medicine
Vrsta i nivo studija: Studije prvog i drugog stepena
Naziv predmeta: Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini
Nastavnik - rukovodilac: doc. dr Milić Nataša
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 2
Uslov: nema

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti steknu određene aspekte informatičke pismenosti kroz upoznavanje sa savremenim metodama i tehnikama informacionih i komunikacionih tehnologija, potrebne u procesu učenja tokom studiranja, kao i njihovom primerenom, odgovornom i kritičkom korišćenju tokom studija i kasnije kao budućih lekara u svom stručnom radu. Cilj nastave je da se studenti, osim usvajanja određenih znanja i veština, osposobe za kontinuirano učenje, modernu komunikaciju i prezentaciju sopstvenog rada tokom čitave profesionalne karijere.

Ishod predmeta

Ovladavanje znanjima i veštinama upotrebe informacionih i komunikacionih tehnologija u procesu pronalaženja, čuvanja, kreiranja i korišćenja elektronskih materijala za potrebe učenja, te upotrebi i vrednovanju informacija i znanja u medicinskoj praksi. Znanje stečeno u toku nastave omogućava studentu medicine da efektivno koristi moderne informacione i komunikacione tehnologije u procesu učenja. Stečena znanja i veštine se koriste u svim medicinskim disciplinama u toku i po završetku studija.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava (8 časova): Primena informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini; Elektronski resursi Medicinskog fakulteta (e-student, Moodle, Kobson); Medicinske informacije i pretraživanje medicinskih informacija; Strategije i izvori pretraživanja zdravstvenih informacija na Internetu i onlajn bazama podataka; Veštine prezentovanja i komunikacije u medicini.

Praktična nastava (vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad) (22 časova): Elektronski resursi Medicinskog fakulteta (e-student, Moodle, Kobson); Alati informacionih i komunikacionih tehnologija u procesu učenja u medicini; Forme elektronskog edukativnog materijala (tekst, slike, video zapis, zvučni zapis); Organizacija, čuvanje i razmena elektronskih materijala za učenje; Sistem upravljanja učenjem; Pretraživanje Interneta korišćenjem opštih pretraživača. Ocena i kriterijumi kvaliteta Internet sajtova koji se odnose na zdravlje (relevantnost autora, tačnost sadržaja, kompletnost sadržaja, transparentnost, ažurnost, interaktivnost, dizajn). Pretraživanje bibliografskih i drugih baza podataka (PubMed, Cochrane Library i dr.): pravila za postavljanje upita i upoznavanje sa korišćenim nomenklaturama i klasifikacijama; Prezentacije - usmeno izlaganje uz pomoć PowerPoint prezentacije.