Osnove biostatistike u sestrinstvu

Osnove biostatistike u sestrinstvu

Informacije o predmetu

Studijski program/studijski programi: Osnovne akademske studije sestrinstva
Vrsta i nivo studija: Studije prvog stepena
Naziv predmeta: Zdravstvena statistika u sestrinstvu
Nastavnik - rukovodilac: Stanisavljević M. Dejana
Nastavnici: Trajković Ž. Goran, Jelena M. Erić Marinković i Nataša M. Milić
Saradnici: Zoran Bukumirić, Ivan Soldatović, Svetlana Bojić, Anđa Ćirković
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 3
Uslov: nema

Cilj predmeta
Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama statističkog rezonovanja kao i sa alatima i tehnikama statistike i da nauče kako da ih zajedno sa drugim kvantitativnim metodama koriste u oblasti sestrinstva.

Ishod predmeta
Studenti će neophodne biostatističke metode, alate, tehnike, računske veštine i pravila pisanja primeniti u kritičkoj proceni, s jedne, i u samostalnom rešavanju kvantitativnih problema iz oblasti biostatističkog modelovanja, s druge strane.

Sadržaj predmeta
Predmet uključuje statističku terminologiju i standardne tehnike za prikupljanje, grupisanje, opisivanje, analizovanje i interpretaciju podataka, s jedne, i korišćenje izabranog statističkog softvera, s druge strane. Predstavlja uvod u statističko rezonovanje zajedno sa pregledom izabranih metoda deskriptivne i inferencijalne statistike i statističkih koncepata koji se uobičajeno koriste u biomedicinskim i javnozdravstvenim naukama. Orijentisan je ka primeni statističkih analiza i interpretaciji rezultata, a ne ka samim izračunavanjima. Uključeno je i korišćenje izabranog statističkog softvera za analizu podataka. Glavne teme su: Statistički koncepti i termini, Eksploracija podataka, Statističko zaključivanje, Statističko modelovanje i Veštine - Statistika kao kvantitativni metod odlučivanja u oblasti javnog zdralja, Korišćenje statističkih softvera.

Metode izvođenja nastave

Nastava pod nadzorom sastoji se od predavanja, seminara, studija slučaja i vežbi (koji uključuju i grupne diskusije predefinisanih sadržaja, demonstraciju različitih alata i softvera, i korišćenje onlajn resursa (onlajn kalkulatora)), konsultacija i ispita.

Ocena znanja: Maksimalni broj poena 100; aktivnost u toku predavanja 10; praktična nastava 10; kolokvijum-i 20; pismeni ispit 40; prezentacija projekta 20.

Literatura

Erić-Marinković J, Dotlić R, Janošević S i sar. Statistika za istraživače u oblasti medicinskih nauka. Četvrto izdanje, Medicinski fakultet, Beograd; 2012.
Daniel W Biostatistics: A foundation for analysis in the Health Sciences, 7th Ed, John Wiley and Spns, NY, 1999.
Medicinska statistika - 1. Janošević S, Dotlić R, Erić Marinkovicć J. Medicinska statistika, 6-to izdanje. Medicinski fakultet, Beograd, 2013.